Skrócone zasady

 

BEZ KOŁOWROTKÓW!

Mniej skórcone
  1. Najczęściej gramy mecz do dwóch wygranych setów. Jeden set do 5 bramek.
  2. Zaczyna rzut monetą
  3. Drużyna, która straciła bramkę (bądź wygrała rzut monetą) zaczyna z linii środkowej ( z piątki).
  4. Zakaz mocnych uderzeń w bandę.
Oficjalne przepisy ITSF
Oficjalne przepisy P4P
Oficjalne przepisy futbolu stołowego

Oficjalne Przepisy Futbolu Stołowego


Słowo wstępne od Przewodniczącego Komisji ds. Przepisów ITSF: W każdym sporcie przepisy ustanawiane są, by zapewnić grę fair-play pomiędzy zawodnikami oraz aby promować zdrową, sportową atmosferę. Jest niezmiernie ważne, aby każdy gracz, który chce brać czynny udział w danym sporcie, miał dostęp do materiałów z których mógłby nauczyć się i zrozumieć przepisy. Ten obszerny zbiór zasad Futbolu Stołowego został stworzony, aby umożliwić graczom na całym świecie rywalizację na jakimkolwiek rodzaju stołów wg jednego zbioru międzynarodowych przepisów. Mamy nadzieję, że uznacie te przepisy zarówno za informatywne jak i przydatne w waszej drodze doskonalenia się w tym pięknym sporcie jakim jest Futbol Stołowy.
Tom Yore, Przewodniczący Komisji ds. Przepisów ITSF.
Wprowadzenie
Wszyscy gracze i organizacje muszą przestrzegać tego regulaminu
a) Regulamin ten przeznaczony jest, jako pomoc dla sędziów. Jego celem jest przede wszystkim wyjaśnienie i uzasadnienie zasad Futbolu Stołowego. Sędzia jest zobowiązany do używania swojej wiedzy i autorytetu dla dobra gry, jednak musi uważać, aby jego decyzje przez swoją surowość nie zburzyły dynamiki gry.
b) Sędziowie z ramienia Federacji są najwyższym autorytetem w kwestii przepisów na turnieju. Zawsze można zawezwać sędziego federacyjnego, aby wyjaśnił wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów. Jeśli nie ma żadnego sędziego federacyjnego, Koordynator turnieju przejmuje jego obowiązki.
c) Zasady Futbolu Stołowego są tak przedstawione, aby jak najbardziej ułatwić sędziowanie zarówno dla sędziów jak i samych graczy.
d) Celem tego regulaminu jest ograniczenie subiektywnych interpretacji do absolutnego minimum.
e) Zasady służą również do wzniesienia Gry do poziomu wzajemnego szacunku pomiędzy graczami, jednocześnie pozostając przejrzystymi dla widzów.
f) Przypominamy, że pomimo tego, że decyzje sędziego są nieodwołalne, bywa on również zawodny, a błędy sędziowskie są normalną częścią Gry.
Wykwalifikowane władze
 
a) Regulamin ten został napisany i zredagowany przez Komisję ds. Przepisów pod nadzorem Komisji ds. Sportu. Na początku każdego sezonu, zostaje on przedstawiony i głosowany przez Zarząd ITSF (Międzynarodowej Federacji Futbolu Stołowego). Może być omawiany i poprawiany podczas walnego zgromadzenia ITSF.
b) W przypadku niekonsekwencji lub trudności, natychmiastowe poprawki mogą zostać zaproponowane przez Komisję ds. Przepisów w trakcie sezonu. Poprawki te muszą zostać poddane pod głosowanie Zarządu ITSF
c) Korzystanie z tego regulaminu jest obowiązkiem Sędziów z ramienia Federacji, Sędziów a także zawodników
d) W meczach sędziowanych, Sędzia jest reprezentuje władze. W meczach bez sędziego, jakikolwiek Sędzia obecny na obszarze turnieju może zostać wybrany do sędziowania. W przypadku sytuacji trudnej do rozstrzygnięcia można zawezwać Komisję Sędziowską. Będzie ona odpowiedzialna za podjęcie decyzji przy podaniu jej do wiadomości Komisji ds. Sportu. Ta ostatnia jest odpowiedzialna za uczynienie decyzji jawną i znaną wszystkim członkom.
e) Sędzia, który zostaje wezwany do rozwiązania problemu, który nastąpił w trakcie meczu, powinien wysłuchać opinii innych Sędziów obecnych podczas zdarzenia. Jeśli obecnych jest więcej niż jeden Sędzia, wysłucha opinii najwyższego rangą Sędziego (aż do Sędziego Federacyjnego). Jeżeli żaden Sędzia nie był obecny podczas zdarzenia, wybrany Sędzia ogłosi kontynuowanie gry bez orzeczenia faulu lub uznania gola.
f) Pytania, prośby o wyjaśnienie, jak i o modyfikację przepisów muszą być adresowane do przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, który z kolei odpowiada przed Komisją ds. Sportu.
g) Przyznawanie kar i sankcji związanych ze stratą seta lub meczu, należy do obowiązków Sędziego Głównego. W przypadku poważniejszych sankcji, Koordynator turnieju jest zobowiązany do zaraportowania ich Komisji Dyscyplinarnej.
h) W wyjątkowych sytuacjach przepisy te mogą być zmieniane lub adaptowane w trakcie trwania turnieju za zgodą Delegata ITSF i/lub Sędziego Głównego ITSF. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone Komisji ds. Sportu i Zarządowi ITSF, które mogą je zatwierdzić, lub wykreślić turniej z rankingu ITSF.
Sprzęt
 
a) Oficjalne stoły są ustalane w drodze głosowania Walnego Zgromadzenia ITSF. Ustalenia te mogą ulec zmianie w wyniku umów pomiędzy ITSF, producentami i partnerami
b) Organizatorzy są zobowiązani do zapewnienia sprzętu spełniającego warunki rozgrywek (czyste, proste grille itp., itd.)
c) Powierzchni stołu nie można pod żadnym pozorem samodzielnie piaskować pod karą wykluczenia z turnieju i obowiązku przywrócenia pierwotnego stanu nawierzchni
d) Zawodnicy mogą smarować zewnętrzną stronę grilla. Zabronione jest smarowanie wnętrza grilla (w przypadku teleskopowych)
e) Organizatorzy mogą wymagać używania określonych marek produktów smarujących i czyszczących, które muszą być dostępne dla zawodników. W takim wypadku, użycie innych marek skończy się wykluczeniem zawodnika z turnieju.
f) Zabronione jest używanie talku, magnezji czy podobnych względem stołu (powierzchni, rączek, piłek). Nie zastosowanie się do tej zasady może grozić wykluczeniem z turnieju.
g) Organizatorzy mogą zabronić używania jakiegokolwiek produktu, który zostanie uznany za niebezpieczny dla sprzętu lub zawodników.
h) Nie można wprowadzać żadnych zmian wpływających na charakterystykę gry związaną ze specyfiką stołu.
Piłki
 
a) Oficjalne piłki są ustalane w drodze głosowane Komisji ds. Sportu ITSF. Załącznik dla tej zasady zostanie dostarczony po wybraniu oficjalnych piłek na dany sezon.
b) Na turnieju można grać tylko piłkami kupionymi w miejscu jego rozgrywania.
c) Wszyscy zawodnicy powinni zaopatrzyć się w piłkę turniejową.
Drążki
 
a) Każdy zawodnik może używać uchwytu swojego wyboru, o ile można dokonać jego zamiany na danym stole. Muszą one być dopasowane do grilla bez uszkodzenia stołu czy spowodowania kontuzji u zawodnika.
b) Ruchy zawodnika muszą być samodzielne i nieograniczone. Zabronione są układy mechaniczne. Drążki muszą być dokładnie przymocowane do grilla (bez luzu).
c) Organizatorzy mogą uznać, że dany drążek jest niebezpieczny i zabronić jego używania, pod groźbą wykluczenia z turnieju.
d) W trakcie meczu wielosetowego zawodnik musi zdążyć z wymianą drążka w czasie dozwolonym pomiędzy setami, punktami lub w trakcie dozwolonego czasu.
Inne Akcesoria
 
a) Wszystkie inne akcesoria (rękawiczki, opaski elastyczne, antypoślizgowe materiały na drążki) są dozwolone o ile nie są uznane za niebezpieczne dla zawodnika lub innych uczestników.
b) W żadnym wypadku, akcesoria nie mogą modyfikować powierzchni stołu lub band.
1. Kodeks Etyczny
 
Niesportowe lub nieetyczne zachowanie podczas rozgrywania turnieju, w sali turniejowej, lub na obszarze na którym rozgrywany jest turniej (hotel itp.) jest naruszeniem kodeksu etycznego. Wymagany jest wzajemny szacunek pomiędzy zawodnikami, Sędziami oraz widzami. Celem każdego z zawodników i Sędziów jest przedstawienie Futbolu Stołowego, jako sportu w jak najlepszy i pozytywny sposób. 1.1 Karą za złamanie zasad kodeksu etycznego może być strata seta lub meczu, wykluczenie z turnieju i/lub grzywna. O tym, czy zasady kodeksu etycznego zostały naruszone i jaka powinna być odpowiednia kara, decyduje Komisja Dyscyplinarna ITSF lub, w razie jej nieobecności, Sędzia Główny i Koordynator Turnieju.
2. Mecz
 
O ile organizator turnieju nie ustali inaczej, mecz rozgrywa się do trzech wygranych setów. Set wygrywa zawodnik/drużyna, która jako pierwsza zdobędzie pięć bramek. Ostatni set rozgrywany jest również do pięciu punktów, ale z przewagą dwóch punktów do maksymalnej wartości ośmiu zdobytych bramek.
2.1 Koordynator turnieju ustala ilość rozgrywanych setów, o czym musi poinformować w ogłoszeniu turniejowym.
2.2 Koordynator turnieju może zmienić liczbę rozgrywanych setów i ilość punktów w meczu w zależności od czasu jakim dysponuje.
2.2.1 Ta decyzja jest ostateczna i odnosi się do wszystkich meczów danej kategorii.
2.3 Liczba setów w oficjalnych turniejach ITSF będzie ogłaszana przez Komisję ds. Sportu ITSF i publikowana w oficjalnym ogłoszeniu turniejowym.
2.4 Za samowolną zmianę liczby setów czy punktów, obu drużynom/zawodnikom grozi kara unieważnienia meczu lub wykluczenia z turnieju.
3. Rozpoczęcie Meczu
 
Mecz poprzedza rzut monetą. Zwycięzca losowania wybiera stronę stołu albo prawo serwu. Przegranemu przysługuje opcja niewybrana przez zwycięzcę losowania.
3.1 Nie można zmienić decyzji po wybraniu danej opcji.
3.2 Oficjalne rozpoczęcie meczu następuje w momencie ustawienia piłki do gry (ALE naruszenie zasad, np. przeklinanie itp. Mogą zostać stwierdzone przez przydzielonego do meczu Sędziego już w momencie obecności jego i obu drużyn przy stole).
4. Serw i „Zasada Gotowości”
 
Serwem nazywamy wprowadzenie piłki do gry z linii pomocy na początku meczu, po bramce lub w wyniku naruszenia przepisów przez przeciwnika. „Zasada Gotowości” ma za zastosowanie przy każdym wprowadzeniu piłki do gry.
4.1 Serw Można rozpocząć serw, kiedy piłka jest ustawiona nieruchomo przy środkowym piłkarzyku z linii pomocy. Serwujący musi postępować wg „Zasady Gotowości” (patrz niżej)
4.1.1 Jeżeli piłka została zaserwowana z jakiegokolwiek innego piłkarzyka niż środkowy i naruszenie to zostało zauważona zanim padła jakakolwiek bramka, grę należy zatrzymać, a serw wznowić. Jeżeli padła bramka, protesty nie będą uwzględnione. Karą za następne naruszenia jest strata piłki na rzecz przeciwnika. 4.2 „Zasada Gotowości” Przed wprowadzeniem piłki do gry, zawodnik posiadający piłkę powinien zapytać przeciwnika czy jest przygotowany do gry. Przeciwnik ma trzy sekundy na odpowiedź. Po usłyszeniu odpowiedzi, serwujący ma trzy sekundy na rozpoczęcie gry. Przekraczanie tych limitów będzie uznawane za przedłużanie gry. Zawodnik serwujący musi podać piłkę między dwoma piłkarzykami, a następnie odczekać przynajmniej sekundę przed podaniem piłki dalej. Zawodnik nie jest zobowiązany do zatrzymania piłki. Limity czasowe (patrz punkt 24) zaczynają obowiązywać sekundę po dotknięciu piłki drugim piłkarzykiem.
4.2.1 Karą za rozpoczęcie gry zanim przeciwnik odpowie „gotów” jest ostrzeżenie, a piłka zostaje wprowadzona do gry z pierwotnej pozycji. Karą za kolejne naruszenia jest strata piłki na rzecz przeciwnika.
4.2.2 Wybór kary za podanie piłki bez wcześniejszego jej kontaktu z dwoma zawodnikami lub bez odczekania jednej sekundy przed dalszym podaniem należy do przeciwnika. Może on wybrać kontynuowanie gry z danego miejsca lub wznowienie gry serwem.
5. Kolejne Serwy
 
Każdy następny serw (po serwie rozpoczynającym mecz) przypada drużynie, która ostatnia straciła bramkę. Pierwszy serw w następnych setach meczu przypada drużynie, która przegrała poprzedni set.
5.1 Jeśli serw wykonała drużyna do tego nieupoważniona i zostało to zauważone zanim padła bramka, gra powinna być zatrzymana i wznowiona serwem przez drużynę uprawnioną. Jednak, jeżeli padła bramka, nie wolno protestować, a gra będzie kontynuowana, jakby żadne naruszenie zasad nie miało miejsca.
5.2 Jeżeli drużyna otrzymała piłkę w wyniku naruszenia przepisów przez przeciwników, a następnie piłka zatrzymała się w martwym punkcie między nianiami pomocy, gra zostaje wznowiona przez drużynę, która początkowo serwowała.
6. Piłka w Grze
 
Piłka jest w grze od momentu serwu (patrz p. 4) do czasu, gdy opuści stół, zatrzyma się w martwym polu, zostanie wywołany czas lub zostanie zdobyta bramka.
7. Piłka Autowa
Jeżeli piłka opuści pole gry i uderzy w licznik punktów, popielniczkę lub jakikolwiek przedmiot, który nie jest częścią stołu, jest uznawana za piłkę autową. Jeżeli piłka uderzy w powierzchnię lub szczyt band i natychmiast wróci na stół, jest uznawana za „piłkę w grze”.
7.1 Za pole gry uznaje się obszar nad powierzchnią stołu do wysokości band oraz bramek. Powierzchnie bocznych krawędzi liczą się w grze, jeżeli piłka natychmiast powróci do gry.
7.2 Jeżeli piłka wpadnie do otworu wrzutowego (jeśli stół takowy posiada) i wróci na pole gry, jest uznawana za „piłkę w grze”.
7.3 Jeżeli w wyniku mocnego strzału lub podania piłka wyleci ze stołu, gra zostaje wznowiona z linii obrony przeciwnika.
7.4 Zabronione jest wykonywanie strzałów, które powodują, że piłka przelatuje nad liniami przeciwnika (np. aerial). Nie jest karany strzał, w wyniku którego piłka odbiwszy się od innej linii wyleci w górę.
7.5 Karą za naruszenie p.7.4 jest strata piłki w celu serwu przeciwnika
8. Martwa Piłka
 
Piłka, która całkowicie się zatrzymała i jest poza zasięgiem jakiegokolwiek piłkarzyka, nazywana jest „martwą”.
8.1 Piłka znajdująca się w martwym punkcie gdziekolwiek między liniami pomocy powinna zostać ponownie zaserwowana.
8.2 Piłka znajdująca się w martwym punkcie pomiędzy bramką a linią pomocy powinna zostać wprowadzona do gry z linii obrońców najbliżej miejsca, w którym się zatrzymała. Gra powinna zostać wznowiona zgodnie z „zasadą gotowości” (patrz p.4)
8.3 Jeżeli piłka obraca się w miejscu w obrębie strefy obrony, ale nie jest w zasięgu żadnego piłkarzyka, nie jest uznawana za „martwą”, ale limity czasowe są zawieszone do momentu, gdy piłka przesunie się w zasięg piłkarzyka lub się zatrzyma.
8.4 Piłka specjalnie ustawiona w martwym punkcie (np. przesuwanie piłki aż do końca zasięgu), przechodzi na korzyść drużyny przeciwnej, która powinna rozpocząć grę serwem.
9. Czas
 
Każdej drużynie przysługują dwa Czasy na set, podczas których gracze mogą odejść od stołu. Przerwa ta nie powinna przekroczyć 30sekund. Jeśli piłka jest w grze, Czas może wziąć tylko drużyna posiadająca piłkę i tylko wtedy, gdy jest ona nieruchoma. Jeśli piłka nie jest w grze, Czas może wziąć każda z drużyn.
9.1 Obu drużynom przysługuje pełne 30sekund, niezależnie od tego czy drużyna, która wzięła Czas zamierzała wykorzystać cały przydział.
9.2 W jakimkolwiek turnieju deblowym, obie drużyny mogą zamienić pozycję w trakcie Czasu (patrz p.14.1)
9.3 Czas wzięty pomiędzy setami liczy się akonto następnego seta.
9.4 Puszczenie drążków i odwrócenie się od stołu, kiedy piłka jest w grze, zostaje uznane za wzięcie Czasu.
9.4.1 Zawodnik może puścić drążki i wytrzeć rękę/ręce przed strzałem, o ile nie zajmuje to więcej niż 2-3 sekundy. Wszystkie limity czasowe są w tym momencie dalej liczona. Drużyna broniąca nie powinna się dekoncentrować, kiedy przeciwnik zdejmuje rękę/ręce z drążków.
9.4.2 Po ponownym ułożeniu ręki na drążku zawodnik może wykonać strzał lub podanie dopiero, gdy minie jedna pełna sekunda.
9.5 Tylko zawodnik lub drużyna posiadająca piłkę może wziąć Czas. Czas liczy się od momentu jego zgłoszenia.
9.5.1 Jeżeli po zgłoszeniu Czasu drużyna posiadająca piłkę wykona strzał lub podanie, zagranie to nie będzie zaliczone, a drużyna zostanie ukarana za Rozpraszanie przeciwnika (patrz p.20), a prośba o Czas zostanie odrzucona.
9.6 Jeżeli drużyna posiadająca piłkę zgłosi Czas, gdy piłka jest w grze i ruchu, straci piłkę w celu serwu przeciwnika. Jeżeli drużyna niebędąca w posiadaniu piłki zgłosi Czas, kiedy piłka jest w grze, zostanie ukarana za Rozpraszanie przeciwnika (patrz p.20)
9.6.1 Jeżeli Czas został zgłoszony, gdy piłka była w grze i ruchu, a następnie wpadła do bramki drużyny zgłaszającej Czas, bramka zostanie zaliczona na rzecz drużyny przeciwnej.
9.7 Jeżeli drużyna nie jest gotowa do gry po upływie 30sekundowej przerwy, zostanie ukarana za Opóźnianie.
9.8 Drużyna zgłaszająca więcej niż drugi Czas w secie dostanie ostrzeżenie, a Czas nie zostanie przyznany. Jeżeli drużyna jest w posiadaniu piłki, a piłka jest w grze, drużyna traci piłkę, a grę rozpoczyna serwem drużyna przeciwna. Kolejne zgłaszania Czasu będą karane Faulem Technicznym.
9.8.1 Drużyna, której zostaje zaliczony trzeci (lub kolejny) Czas w związku z Opóźnianiem, proszeniem o drugiego Sędziego podczas gry, odrzuceniem protestu lub z jakiegokolwiek innego powodu, będzie ukarana Faulem Technicznym.
9.9 Po rozpoczęciu wznawiania gry po Czasie, nie można wziąć Czasu dopóki piłka nie opuści zasięgu danej linii. Obie linie bramkarza są traktowane jako jedna linia. 9.9.1 Naruszenie powyższej zasady (9.9) powoduje stratę piłki, a grę wznawia bramkarz drużyny przeciwnej. Drużyna faulująca nie zostanie obciążona Czasem. 9.10 W trakcie Czasu zawodnik może sięgać na boisko, aby nasmarować drążek, wytrzeć boisko itp. Piłkę można podnieść ręką, jeżeli przeciwnik wyrazi zgodę i zostanie ona odłożona dokładnie na miejsce zanim gra będzie kontynuowana. Prośba o pozwolenie ruszenia piłki może zostać odrzucona przez przeciwnika lub Sędziego, jeżeli jest obecny (np., kiedy piłka znajduje się zbyt blisko linii bramkowej)
9.10.1 Jeżeli gracz ruszy piłkę, mimo sprzeciwu, gra zostanie wznowiona serwem przez przeciwnika. Jeżeli piłka znajdowała się na linii bramkowej tej drużyny zostaje uznana bramka dla przeciwnika.
10. Wznowienie gry po Czasie
 
Po zakończeniu Czasu gra powinna być wznowiona z linii, w której znajdowała się piłka w trakcie brania Czasu.
10.1 Piłka powinna zostać wprowadzona do gry zgodnie z „Zasadą Gotowości”. 10.1.1 Jeżeli piłka opuści daną linię zanim gra zostanie wznowiona wg zasad, a zawodnik będący w jej posiadaniu położył wcześniej ręce na drążkach, przeciwnik może kontynuować grę z danego miejsca lub wznowić grę serwem. 10.2 Jeżeli piłka nie była w grze w trakcie zgłaszania Czasu, gra powinna zostać wznowiona przez drużynę do tego upoważnioną.
10.3 O rodzaju kary za nieprzepisowe wprowadzenie piłki do gry decyduje przeciwnik, wybierając, albo kontynuowanie gry z danej pozycji, albo ponowny serw.
11. Czas Sędziowski
 
Czas Sędziowski nie zalicza się do dwóch czasów dozwolonych na set drużynie. Wznowienie gry po Czasie Sędziowskim następuje jak po zwykłym Czasie.
11.1 Jeżeli Sędzia nie jest obecny od początku meczu, a podczas gry mają miejsce dyskusje, każda z drużyn może poprosić o Sędziego w dowolnym momencie meczu, jeżeli piłka jest zatrzymana lub znajduje się w martwym punkcie.
11.1.1 Pierwsza prośba o Sędziego uznawana jest za Czas Sędziowski.
11.1.2 Jeżeli drużyna broniąca prosi o Sędziego kiedy piłka jest w grze, ale zatrzymana, a w tym samym czasie drużyna atakująca wykonuje podanie lub strzał, prośba o Czas będzie uznana za Rozpraszanie drużyny atakującej. Taka prośba, gdy piłka jest w ruchu, również zostanie uznana za Rozpraszanie.
11.2 Jeżeli po wznowieniu gry już w obecności Sędziego gracz poprosi o drugiego Sędziego, zostanie mu automatycznie zużyty Czas. Prośba może zostać zgłoszona w chwili, gdy piłka jest „martwa” lub nie jest w grze. Karą za zgłoszenie prośby, gdy piłka jest w grze jest Faul Techniczny.
11.2.1 Jeżeli gra została wznowiona w obecności dwóch Sędziów, prośba o zmianę Sędziego zostanie rozpatrzona przez Sędziego Głównego lub Koordynatora Turnieju. Jeżeli prośba zostanie odrzucona, gracz zostanie ukarany Faulem Technicznym.
11.3 Zawodnicy nie mogą zmieniać pozycji w trakcie Czasu Sędziowskiego, chyba że są do tego upoważnieni tak czy inaczej (patrz p.14)
11.4 Przygotowanie stołu – jakiekolwiek potrzebne przygotowania stołu, takie jak zmiana piłek, poprawienie zamocowania piłkarzyków itp., muszą być zgłoszone przed rozpoczęciem meczu. Jedyną sytuacją umożliwiającą wzięcie Czasu Sędziowskiego, jest nagła zmiana na stole, tj. zepsuty piłkarzyk czy śruba, odpadający bumper, wygięty grill, itp.
11.4.1 Jeżeli piłkarzyk złamał się w trakcie kontaktu z piłką, zostaje ogłoszony Czas Sędziowski do czasu naprawienia. Gra zostanie wznowiona z linii, w której zepsuł się piłkarzyk.
11.4.2 Jeżeli zepsuje się oświetlenie, grę należy natychmiast zatrzymać (tak, jakby zgłaszany został Czas Sędziowski)
11.4.3 Standardowe przygotowania, tj. smarowanie grilli itp., może być wykonywane tylko w trakcie Czasów oraz między setami.
11.5 Przedmioty na polu gry – jeżeli na boisko wpadnie jakiś przedmiot, grę należy natychmiast zatrzymać, a przedmiot usunąć. Gra zostaje wznowiona w linii, w której znajdowała się piłka w momencie, w którym przedmiot wpadł na boisko. Na bokach stołu nie powinno znajdować się nic, co mogłoby spaść na boisko. Jeżeli piłka jest w ruchu, gra zostaje wznowiona przez zawodnika, który jako ostatni był w jej posiadaniu.
11.5.1 Jeżeli piłka dotknie przedmiotu na boisku, który nie został zauważony, grę należy zatrzymać, a przedmiot usunąć. Gra zostaje kontynuowana z tej linii, w której została zatrzymana.
11.6 Czas Medyczny – zawodnik lub drużyna może poprosić o Czas Medyczny. Zgłoszenie to musi zostać zatwierdzone przez Koordynatora Turnieju, Sędziego Głównego lub sędziującego dany mecz (jeśli potrzeba Czasu Medycznego jest oczywista). Zdecydują oni o długości trwania Czasu Medycznego, jednak nie może on trwać dłużej niż 60minut. Zawodnik, który po upływie tego czasu nie jest zdolny kontynuować gry, musi poddać mecz.
11.6.1 Jeżeli prośba o Czas Medyczny zostanie odrzucona, zawodnikowi zostanie zaliczony Czas. Zawodnik może również zostać ukarany za Opóźnianie (patrz p.25) wg uznania Sędziego.
12. Punkt Zdobyty (Gol, Bramka)
 
Piłka, która wpadnie do bramki jest uznawana za punkt zdobyty, o ile została strzelona zgodnie z przepisami, nawet jeżeli wypadnie z bramki i/lub opuści pole gry.
12.1 Jeżeli punkt nie został zaznaczony na liczniku, a obie drużyny uznają, że został zdobyty, będzie on liczony. Jeżeli jednak drużyny nie mogą dojść do porozumienia, gol ten nie zostanie zaliczony. Po rozpoczęciu kolejnego seta (lub meczu) żadne protesty nie będą uznawane, a punkt nie będzie zaliczony.
12.2 Jeżeli są wątpliwości czy piłka wpadła do bramki, czy nie, w celu rozstrzygnięcia powinien zostać wezwany Sędzia. Sędzia może podjąć decyzję opierając się na informacjach od zawodników i/lub widzów. Jeżeli informacje te nie prowadzą do jednoznacznego wnioski, punkt może nie zostać zaliczony.
12.3 Jeżeli drużyna specjalnie zaznacza punkt, który nie został zdobyty, nie będzie on zaliczony, a drużyna będzie ukarana Faulem Technicznym. Następne takie wykroczenie będzie grozić przegraniem seta lub meczu (w zależności od decyzji Sędziego Głównego)